Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αρχίζει η ισχύς του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένο νόμος του ΥΠΕΝ, δέχτηκε σκληρή κριτική και προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων από μεγάλο αριθμό φορέων και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, τελικά υπερψηφίστηκε κατά την κοινοβουλετική διαδικασία.

Στο σύνολο του αποτελείται από 136 άρθρα κατανεμημένα σε 11 κεφάλαια, ενώ περιλαμβάνει και τρία Παραρτήματα.

Ενδεικτικά παρουσιάζεται η διάρθρωση του νόμου σε άρθρα και κεφάλαια:

 1. Άρθρα 1-9, Κεφάλαιο Α: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)
 2. Άρθρα 10-25, Κεφάλαιο Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΕ – Α ́ ΦΑΣΗ
 3. Άρθρα 26-43, Κεφάλαιο Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 4. Άρθρα 44-47, Κεφάλαιο Δ: ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 5. Άρθρα 48-49, Κεφάλαιο Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
 6. Άρθρα 50-55, Κεφάλαιο ΣΤ: ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
 7. Άρθρα 56-71, Κεφάλαιο Ζ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4122/2013 (Α ́ 42) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/844/ΕΕ ΤΗΣ 30ής ΜΑΪΟΥ 2018 (L156/19.06.2018) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2010/31/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ»
 8. Άρθρα 72-73, Κεφάλαιο Η: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/692 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/73/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 9. Άρθρα 74-82, Κεφάλαιο Θ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 10. Άρθρα 83-95, Κεφάλαιο Ι: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 11. Άρθρα 96-136, Κεφάλαιο ΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ στο σύνολο του, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

ΠΗΓΗ: dasarxeio.com

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα