Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ

Το Νοέμβριο 2019 επικαιροποιήθηκε (4η  Έκδοση) το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

Το Νοέμβριο 2019 επικαιροποιήθηκε (4η  Έκδοση) το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

Οι Δήμοι, με βάση τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Γενικό Σχέδιο, κλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 παρ. θ  του Ν.3852/2010 να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό τους  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών έως τέλος Μαρτίου 2020.

Δεδομένων των πιθανών δυσχερειών στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού των Δήμων για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2020, λόγω της εκδηλωθείσας πανδημίας νόσου COVID-19, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην σύνταξη και έκδοση Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για Δήμους προς διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου τους στην σύνταξη σχεδίων στα πλαίσια εφαρμογής της 4ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» της ΓΓΠΠ.

Σκοπός του Προτύπου Υποδείγματος Σχεδίου είναι πρωτίστως η διευκόλυνση των Δήμων στην άμεση σύνταξη ή ολοκλήρωση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο, με την παροχή αναλυτικής δομής και περιεχομένων των σχεδίων και αφετέρου, η εξασφάλιση της εναρμόνισής τους και ενιαίας δομής με τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των οικείων Περιφερών και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Το  Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου των Δήμων βασίστηκε στις οδηγίες σχεδίασης προς τους Δήμους, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Νοείται ότι η εξειδίκευση των δράσεων στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών από τους Δήμους και η απόδοση ενεργειών και δράσεων στα όργανα του Δήμου (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, κλπ), καθώς και στις οργανικές μονάδες του Δήμου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ), θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις θεσμικές αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.

Τρόπος υλοποίησης και σύνταξης του ΙΟΛΑΟΣ από τους Δήμους

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΠΠ καλεί τους Δημάρχους να δώσουν εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ώστε να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, σύμφωνα με το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου το οποίο και διαβιβάζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το οποίο θα αναρτηθεί και στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ.

Επίσης το παρόν Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου θα αποσταλεί σε όλους τους Δήμους της χώρας και σε επεξεργάσιμη μορφή – DOCX (αρχείο WORD) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αντίγραφο του θα αναρτηθεί  επίσης στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ για περαιτέρω διευκόλυνση του έργου τους.

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου που θα συνταχθεί σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου, θα υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία θα εισηγηθεί το σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 62 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

Τα σχέδια των Δήμων, μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά, χωρίς περαιτέρω έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (4η έκδοση) έχει τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Η αρμόδια οργανική μονάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, μετά την έγκριση του σχεδίου και για λόγους άμεσης κινητοποίησης, θα κοινοποιήσει το αντίστοιχο μνημόνιο ενεργειών καθώς και αντίγραφο του σχεδίου στον Δήμαρχο, στους Αντιδημάρχους, καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου.

Διευκρινίζεται ότι οι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται από άλλα πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων Δήμων και γενικώς δεν κινδυνεύουν από πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην ύπαιθρο, η εναρμόνιση θα αφορά κυρίως τη διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος ή για τη συνδρομή σε όμορους Δήμους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, μετά από σχετικό αίτημα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο πρότυπο εδώ.

ΠΗΓΗ: dasarxeio.com

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα