Ν. 4819/2021: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο N. 4819/2021 στο Μέρος Θ του οποίου, περιλαμβάνονται μια σειρά ρυθμίσεις, σχετικές κυρίως με την επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις

Δημοσιεύτηκε σήμερα (23/7) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 129/Α) ο Ν. 4819/2021: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

Στο Μέρος Θ’ του Ν. 4819/2021 (Άρθρα 148 – 154) παρουσιάζονται μια σειρά δασικές ρυθμίσεις, σχετικές κυρίως με την επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στις περιοχές των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης.

Αναλυτικότερα με το Ν. 4819/2021 ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 148: Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

Άρθρο 149: Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979.

Άρθρο 150: Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα – Τροποποίηση της περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979.

Άρθρο 151: Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979.

Άρθρο 152: Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003.

Άρθρο 153: Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969.

Άρθρο 154: Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018.

Αν θέλετε να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Θα χαρούμε να εξετάσουμε την υπόθεση σας και να σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις
Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα