Δασικοί χάρτες

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παρουσιάζουμε ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικές με το έργο: Δασικοί Χάρτες

Δασικοί χάρτες

Βασικά στοιχεία:

Δασικοί Χάρτες: Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για να υποβάλει αντίρρηση

Η ανάρτηση δασικού χάρτη αποτελεί κορυφαία διαδικασία δημοσιότητας επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Κατά αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός ή μη δασικός) και δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του επί αυτών.

Σε εφαρμογή του νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ ΑΕ, δημιούργησε μια ειδική εφαρμογή με την οποία αναρτώνται οι Δασικοί Χάρτες στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, όλοι έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτώνται οι Δασικοί Χάρτες συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Κατηγορίες κάλυψης στο Δασικό Χάρτη
Τοπίο με μικτές χρήσεις

Δασικοί Χάρτες: Διαδικασία Υποβολής Αντίρρησης

Προϋποθέσεις

Προκειμένου να υποβληθεί αντίρρηση από ένα πολίτη κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

  1. Να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα,
  2. Να συμπληρωθούν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
  3. Να καταβληθεί το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης

Δασικοί Χάρτες: Απαραίτητα δικαιολογητικά

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

  1. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
  2. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).
  3. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
  4. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε σχετικές με το Δασικό χάρτη

Αντιρρήσεις δίχως πληρωμή παραβόλου (Ατελώς)

Εκτός των γενικών περιπτώσεων όπου ο πολίτης πληρώνει κάποιο τέλος για να υποβάλει αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής τέλους. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης σχεδίων πόλεως.
β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογραφίας, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού.
γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού.
δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες , Σ.τ.Ε)
στ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού,
ζ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Υποβολή αντίρρησης

Με τον πρόσφατο Ν. 4685/2020, καθορίστηκε η αναμόρφωση και η ανάρτηση εκ νέου των Δασικών Χαρτών. Η εταιρείας μας μπορεί να αναλάβει την υπόθεση σας και να σας κατευθύνει αναλόγως την περίπτωση