Πρόσληψη Δασολόγων και Δασοπόνων από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Την πρόσληψη Δασολόγων και Δασοπόνων, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Την πρόσληψη Δασολόγων και Δασοπόνων, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Οι συνολικά 100 θέσεις εργασίας, αφορούν την υποστήριξη των ∆/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται σε 70 δασολόγους και 30 δασοπόνους. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνικό   Κτηματολόγιο / Διεύθυνση   Διοικητικών   Υπηρεσιών   και   Ανθρώπινου Δυναµικού Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, υπόψη κας Α. Διονυσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 65 05 646, 210 65 05 766).

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Θα χαρούμε να εξετάσουμε την υπόθεση σας και να σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις
Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα