Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Εξειδικευόμαστε στις Δασολογικές Μελέτες & Υπηρεσίες. 

Εξειδίκευση

Το δυναμικό της εταιρείας μας εξειδικεύεται στη σύνταξη μια σειράς μελετών που απαιτούν την συνεισφορά δασολόγου ή περιβαλλοντολόγου (Δασολογικές Μελέτες, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Φωτοερμηνείας, Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης, κ.α.).

Αντικείμενο εργασίας

Στα αντικείμενα εργασίας ενός Δασολόγου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τα παρακάτω:

Κατηγορίες Υπηρεσιών

Δασολογικές μελέτες

Δασολογικές Μελέτες & Υπηρεσίες

Περιλαμβάνονται το σύνολο των μελετών της κατ. 24 με την ονομασία Δασικές Μελέτες:

Περιβαλλοντικές μελέτες & Υπηρεσίες

Περιλαμβάνονται το σύνολο των μελετών της κατ. 27 με την ονομασία Περιβαλλοντικές Μελέτες:

Περιβαλλοντικές Μελέτες
Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικών (G.I.S)

Υπηρεσίες ευρύτερου αντικειμένου

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες που δεν μπορούν να καταταχθούν σε κάποια κατηγορία μελέτης:

Στόχος μας η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών

Ρωτήστε μας για κάθε δασολογικό ή περιβαλλοντικό θέμα