Πλαίσιο λειτουργίας των υπομέτρων 8.1 και 8.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3887/Β/17-10-2019) η ΚΥΑ για το πλαίσιο λειτουργίας των υπομέτρων 8.1 και 8.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

  • τις υπαγόμενες δράσεις,
  • το είδος ενίσχυσης,
  • τους δικαιούχους, και
  • τα ποσοστά ενίσχυσης

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 8.1 («Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»)

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι:

  1. οι Διαχειριστές δημόσιας γης
  2. οι Διαχειριστές ιδιωτικής γης και
  3. οι Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.

Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός της αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται μόνο το κόστος εγκατάστασης.

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 8.2 («Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα»)

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους, καθώς επίσης και Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης.

Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος

Μορφές ενίσχυσης και ποσοστά ενίσχυσης του Υπομέτρου 8.1

  1. Εγκατάσταση της φυτείας: ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών
  2. Συντήρηση της φυτείας: η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση της φυτείας έως οκτώ έτη, με εξαίρεση τα δένδρα των γενών Populus και Salix για τα οποία δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.
  3. Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος: παρέχεται για δώδεκα έτη με εξαίρεση τα είδη καρυδιάς καστανιάς και μαστιχόδενδρου που ορίζεται στα οκτώ έτη.

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013.

Μορφές ενίσχυσης και ποσοστά ενίσχυσης του Υπομέτρου 8.2

Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο ποσοστό του 80% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και, ως ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο, στο 100% των επιλέξιμων δαπανών συντήρησης του συστήματος για μέγιστη περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013.

Στόχοι του Υπομέτρου 8.1

Το υπομέτρο στοχεύει μέσω της δάσωσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας στην διατήρησης της βιοποικιλότητας στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών στην προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στην αποκατάσταση πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών και στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης ορισμένων περιοχών.

Στόχοι του Υπομέτρου 8.2

Στόχος του υπομέτρου είναι η άντληση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ωφελειών οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και εδαφών, τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

ΠΗΓΗ: dasarxeio.com

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα