Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Ανακοίνωση στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 5 της ΚΥΑ με αριθμό 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020)

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 5 της ΚΥΑ με αριθμό 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β’ 1457/16-04-2020), ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΟΥΡΒΑΣ Γ., Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Ο.Ε. έλαβε ενίσχυση 800 ευρώ που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η αποζημίωση αυτή χορηγήθηκε με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο), και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής, καθώς και την υπ’ αρ. C(2020) 3189 final/11.05.2010 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα