Παρατείνεται έως 30/11 η αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ταγαρά, με την οποία παρατείνεται έως 30/11/2020 η προθεσμία για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ταγαρά, με την οποία παρατείνεται έως 30/11/2020 η προθεσμία για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Πιο συγκεκριμένα, με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.09.2020 (ΦΕΚ Α΄ 4364) παρατείνεται η προθεσμία για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92), ως ισχύει με την παρ. 11 της ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης (Β’ 2773), έως τις 30/11/2020.

Ο ν. 4685/2020 (Α ́ 92) δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 7η Μαΐου 2020 και η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 48 αναφέρει ότι «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, όπως και οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα.

«Μέχρι την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης που προβλέπεται στην παρούσα αναστέλλεται αναδρομικά από την κύρωσή τους η αποδεικτική ισχύς των δασικών χαρτών ως προς τα αγροτεμάχια, τα οποία περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) και, σύμφωνα με το ψηφιακό αρχείο δεδομένων που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βρίσκονται επί εκτάσεων, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, κατόπιν διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της αγροτικής και εποικιστικής νομοθεσίας, όπως ιδίως οι αναφερόμενες στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289). Μετά την ανάρτηση των αναμορφωθέντων ή τροποποιηθέντων, κατά τα ανωτέρω, δασικών χαρτών εφαρμόζεται η διαδικασία αντιρρήσεων που προβλέπεται στα άρθρα 15 επ. του ν. 3889/2010 (Α’ 182) και μπορούν να ασκούνται τα σχετικά ένδικα βοηθήματα από τους έχοντες σχετικό έννομο συμφέρον, πλην όσων έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Με την παρ. 11 της ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης (Β’ 2773) η προθεσμία της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 ( για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών) παρατάθηκε έως τις 30.09.2020. Η νέα παράταση της προθεσμίας (έως 30/11) ήρθε ως επακόλουθο της παράτασης κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες για την προσκόμιση των ατομικών διοικητικών πράξεων που δόθηκε με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (Β´ 3462).

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

ΠΗΓΗ: dasarxeio.com

Θα χαρούμε να εξετάσουμε την υπόθεση σας και να σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις
Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα