Ε: Τι είναι το αντιπύρ και ποια η διαφορά του με την κατάκαυση και την προδιαγεγραμμένη καύση;

Απάντηση:

Συχνά υπάρχει παρερμηνεία μεταξύ του αντιπυρός, της κατάκαυσης και της προδιαγεγραμμένης καύσης. Οι δύο πρώτες μέθοδοι έχουν θεσπιστεί νομικά με την ΚΥΑ 167/2022 – ΦΕΚ 3232/Β/23-6-2022 και έχουν προστεθεί στο οπλοστάσιο των επιχειρησιακών μέσων κατάσβεσης υπαίθριων εν εξελίξει πυρκαγιών.

Ας δούμε όμως πως ορίζεται και τι περιλαμβάνει η κάθε μια εξ αυτών.

Αντιπύρ (Βackfire) ορίζεται ως η ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά που τίθεται προς την πλευρά του μετώπου, στην εσωτερική πλευρά μίας αντιπυρικής λωρίδας ή ασυνέχειας της καύσιμης ύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματισμοί, λίμνες, ποτάμια, καλλιέργειες, οικισμοί κ.λπ.), σε πορεία αντίθετη προς το μέτωπο της πυρκαγιάς. Στόχος είναι η συνένωση του μετώπου της πυρκαγιάς με το μέτωπο του αντιπυρός, με απώτερο σκοπό την κατάσβεση ή την απομείωση της καύσιμης ύλης, προκειμένου να σταματήσει ή να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσής της ή να επηρεαστεί προς το ηπιότερο η συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Κατάκαυση (BurnOut) ορίζεται ως η ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά, που τίθεται προς την πλευρά της περιμέτρου μίας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικά μίας αντιπυρικής ζώνης, ή μίας αντιπυρικής λωρίδας που δημιουργείται από μηχανήματα έργου ή χειρωνακτικά μέσα ή μίας ζώνης με λεπτά καύσιμα που έχει διαβραχεί, ή σε ασυνέχειες της καύσιμης ύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματισμοί, λίμνες, ποτάμια, καλλιέργειες, δρόμοι, οικισμοί κ.λπ.). Η ελεγχόμενη φωτιά αποκαίει σε συγκεκριμένο πλάτος την καύσιμη ύλη, διαπλατύνοντας τις υπάρχουσες ζώνες διάσπασης της καύσιμης ύλης και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα η πυρκαγιά να υπερπηδήσει τη ζώνη με ακτινοβολία ή κηλίδες.

Προδιαγεγραμμένη καύση (Prescribed fire) είναι η ελεγχόμενη καύση αγροτικής ή δασικής βλάστησης, από εκπαιδευμένες ομάδες μαζί με ειδικούς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και σε καθορισμένη περιοχή, όχι κατά την εξέλιξη μας πυρκαγιάς. (πηγή: wwf Ελλάς)

Οι δύο πρώτες μέθοδοι αποτελούν έμμεσο τρόπο (δηλαδή όχι απευθείας πάνω στις φλόγες) προσβολής δασικών πυρκαγιών. Η τρίτη μέθοδος σε αντίθεση με τις προηγούμενες, υλοποιείται σε προσχεδιασμό χρόνο και αποτελεί προληπτικό αντιπυρικό μέτρο διαχείρισης της καύσιμης ύλης. Εφαρμόζεται σε ελεγχόμενες συνθήκες (μετεωρολογικές, αναγλύφου) σε έδαφος που έχει ελεγχθεί η βλάστηση και η διαβιούσα πανίδα.

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα