Ε: Τι δουλειά κάνει ένας δασολόγος;

Απάντηση:

Ο Δασολόγος είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού χερσαίου περιβάλλοντος. Οι Δασολόγοι απασχολούνται τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Εξετάζουν και αναλύουν την κατάσταση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας μας προτείνοντας και υλοποιώντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα που συμβάλουν στην αειφόρο διαχείριση αυτών. Δηλαδή να επιτρέπει τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί εκείνα τα δασικά προϊόντα και υπηρεσίες δίχως να υποβαθμίζεται ή να καταστρέφεται το περιβάλλον.

Ο Δασολόγος μελετά την ποιότητα των δασικών εδαφών, εκτιμά την ποσότητα του ξυλώδους κεφαλαίου στα δάση και αξιολογεί τις κλιματικές παραμέτρους που επιδρούν σε ένα οικοσύστημα. Είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των δασών από φυσικούς εχθρούς και ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Συντάσσει διαχειριστικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν τις απαραίτητες υλοτομίες, αναδασώσεις, τη διαχείριση της βοσκής εντός των δασών αλλά και την αντιπυρική προστασία των δασών. Σχεδιάζει το δασικό οδικό δίκτυο ισορροπώντας τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες με τη προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων.

Επίσης μελετά περιβαλλοντικά, σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν εντός των δασών και μπορεί να επηρεάσουν τους φυσικούς οικοτόπους, την πανίδα ή /και την χλωρίδα μας περιοχής.

Στην αρμοδιότητα του είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η υδρονομική μελέτη των ορεινών λεκανών απορροής.
Είναι επίσης υπεύθυνος για την διαχείριση των αλσών και των πάρκων εντός των πόλεων.

Τα επάγγελμα του δασολόγου μπορεί να το ακολουθήσει κανείς μετά την απόκτηση πτυχίου Δασολογίας από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα